REGULATIONS

Regulamin internetowej Galerii „Nastroje”

 • 1. [Postanowienia ogólne]
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z internetowej Galerii „Nastroje” dostępnej pod adresem: www.galerianastroje.com, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Galerii internetowej.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Galerii internetowej każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się
  z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Galerii internetowej oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. W odniesieniu do Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Galerii internetowej:

(a) Sprzedawcą jest Administrator.

(b) Kupującym jest Użytkownik Strony.

 • 2. [Słowniczek]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

(a) Dzieło – utwór artystyczny, wykonany w formie plastycznej, oferowany do zakupu w Galerii internetowej;

(b) Formularz Zakupu – skrypt elektroniczny będący Środkiem Komunikacji Elektronicznej umożliwiającym złożenie Zamówienia;

(c) Galeria internetowa – strona internetowa Galerii „Nastroje” prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym: www.galerianastroje.com i będąca jego własnością w skład, której wchodzą skrypty, elementy graficzne, fotografie prezentujące Dzieła oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

(d) Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

(e) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Dzieła zawarta na skutek złożenia Zamówienia;

(f) Użytkownik – osoba fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z Galerii internetowej;

(g)Zamówienie – złożona przez Użytkownika poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej dyspozycja zakupu Dzieła.

 • 3. [Informacje podstawowe i techniczne]
 1. Administratorem internetowej Galerii „Nastroje” jest Agnieszka Kirzanowska-Osińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Agnieszka Kirzanowska-Osińska, z siedzibą przy ul. Ogarna 1 m. 2 80-826 Gdańsk, NIP: 5832544196, adres e-mail: n@galerianastroje.com. Powyższe dane służą także do składania reklamacji.
 2. Internetowa Galeria „Nastroje” oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

(a) zamówienie indywidualne Dzieła,

(b) sprzedaż Dzieł.

 1. Korzystanie z Galerii internetowej możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internetowych, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Galeria internetowa została zoptymalizowana dla następujących parametrów technicznych:

(a) Przeglądarka: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari.

(b) Rozdzielczość minimalna: 1366 x 768

(c) Balans kolorów: RGB

 1. Strona zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
 • 4. [Korzystanie z Galerii internetowej]
 1. Korzystanie z internetowej Galerii „Nastroje” jest dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Galerii internetowej jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Galerii internetowej lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do niego bez podania przyczyn.
 4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Galerii internetowej. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 • 5. [Odpowiedzialność]
 1. Administrator dokłada wszelkich starań w zakresie poprawności działania internetowej Galerii, jej kompletności
  i przydatności do osiągnięcia celów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Administrator nie odpowiada za:

(a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości spowodowanych przez osoby trzecie lub Użytkownika;

(b) Spam, Wirusy oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetowym;

(c) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z winy osób trzecich lub Użytkownika;

(d) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Galerii internetowej;

(e) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Galerii internetowej niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 • 6. [Zagrożenia]
 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska internetowego, takimi jak:

(a) Spam;

(b) Wirusy.

 1. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:

(a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie
i działania osób trzecich;

(b)przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

 • 7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z Galerii internetowej.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 5. Tryb składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy Sprzedaży określono w Rozdziale 2.
 • 8. [Prawa autorskie]
 1. Niniejsza Galeria internetowa jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Administratora. Zawarte w internetowej Galerii „Nastroje” materiały tekstowe, graficzne, obrazy cyfrowe oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie strony Galerii internetowej, drukowanie i kopiowanie jej fragmentów wyłącznie dla użytku osobistego.
 3. Galeria internetowa, jak też jej poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba, że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Przystępując do korzystania z Galerii internetowej Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszej Galerii internetowej znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować, jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 • 9. [Prywatność]
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Zakupu albo przesłanie Zamówienia poprzez inne Środki Komunikacji Elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Galerii internetowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

(a) ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

(b)ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);

(c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,  jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  (Dz.U  Nr  100,  poz. 1024);

(d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

(a) imię i nazwisko,

(b) adres korespondencyjny,

(c) numer telefonu,

(d) adres e-mail,

(e) informacje zawarte w systemie – w celach technicznych i statystycznych,

(f) w przypadku uzyskania przez  Administratora  wiadomości  o  korzystaniu  przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać  dane  osobowe  Użytkownika  w  zakresie  niezbędnym  do  ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:

(a) wglądu do swoich danych osobowych;

(b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Aplikacje Galerii internetowej mogą używać plików „cookie”, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb
  i zainteresowań Użytkowników.

Rozdział 2. Składanie i realizacja Zamówień

 • 10. [Tryb nawiązywania Umowy Sprzedaży]
 1. Umowa sprzedaży Dzieła za pośrednictwem internetowej Galerii „Nastroje” może zostać zawarta poprzez:

(a) Formularz Zakupu,

(b) pocztę elektroniczną.

 1. Umowa sprzedaży Dzieła zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu złożonego przez niego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 11. [Tryb odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość]
 1. Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z Dzieła, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z Dziełem, jeżeli umowa została zawarta na odległość albo poza siedzibą Galerii „Nastroje” [ustawowe prawo odstąpienia]. Zwracane Dzieło nie powinno nosić śladów uszkodzeń. Kupujący ponosi odpowiedzialność
  za uszkodzenia Dzieła.
 2. Internetowa Galeria „Nastroje” gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego Dzieła przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Bezpośrednie koszty zwrotu Dzieła pokrywa Kupujący. Przesyłki
  za pobraniem nie są przyjmowane.
 3. Po odstąpieniu od umowy w sposób określony w ust. 1, internetowa Galeria zwraca również poniesione przez Kupującego koszty wysyłki towaru, jednakże tylko w granicach podanego przez Galerię internetową – przy zawieraniu umowy sprzedaży – najniższego kosztu przesyłki. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostawy, koszty zwracane są tylko w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
 4. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący ma obowiązek odesłać Dzieło do siedziby Galerii „Nastroje” w terminie do 14 dni. Cena Sprzedaży zostanie zwrócona Kupującemu po otrzymaniu i zbadaniu zwróconego Dzieła
  lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Ustawowe prawo odstąpienia nie dotyczy Dzieł wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje ustawa z 30 maja 2014 roku
  o prawach konsumenta.
 • 12. [Jakość Dzieł]
 1. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie Dzieła są wyrobami wykonywani ręcznie, a wszelkie niedoskonałości powstałe podczas procesu powstawania są naturalnym ich elementem.
 2. Zamieszczone w Galerii internetowej cyfrowe zdjęcia Dzieł mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych ich kolorów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan
  i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnym ustawieniem parametrów ekranu komputera Kupującego.
 • 12. [Cena Dzieł]
 1. Wszystkie ceny sprzedaży Dzieł podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez kosztów wysyłki.
 2. Cena podana przy każdym Dziele jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Dzieł znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Dzieł do oferty Galerii internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Galerii internetowej bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio Zamówień.
 4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku wysłania informacji o cenie Dzieła na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 5. Sklep przewiduje sposób płatności za Dzieło w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy Galerii.
 • 13. [Składanie Zamówienia]
 1. Zamówienie za pośrednictwem Galerii internetowej może zostać złożone poprzez:

(a) Formularz Zakupu,

(b) inne Środki Komunikacji Elektronicznej ( e-mail, telefon),

(c) indywidualny kontakt z Galerią „Nastroje”.

 1. Chwilą złożenia Zamówienia jest wysłanie Formularza Zakupu albo wiadomości poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej do Sprzedawcy na adres: n@galerianastroje.com
 2. Po otrzymaniu Zamówienia, internetowa Galeria „Nastroje” informuje Kupującego o jego przyjęciu przesyłając Kupującemu Informację Konsumencką oraz potwierdzenie zawarcia umowy, jak również wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Po potwierdzeniu przez internetową Galerię „Nastroje” przyjęcia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży Dzieła oraz opłaty pocztowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Brak wpłaty po upływie 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
  Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu Sprzedawca dokona anulowania Zamówienia.
 • 15. [Realizacja Zamówienia]
 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy przesłanej przez Kupującego ceny sprzedaży Dzieła.
 2. Wysyłka Dzieła następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty pocztowej za przesyłkę.
 3. Dzieła wysyłane są na podany w Zamówieniu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź firmy kurierskiej – koszty wg aktualnych cenników. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówionego Dzieła w siedzibie Galerii „Nastroje”.
 4. Wszelkie prawa i ryzyka związane z Dziełem przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Dzieła Kupującemu.
 5. Internetowa Galeria „Nastroje” przewiduje ograniczenia w dostawie Dzieł, w przypadku, gdy doręczyciel odmawia przyjęcia przesyłki ze względu na niestandardowe wymiary, wagę lub gabaryty Dzieła.
 • 16. [Reklamacje]
 1. Gdy Kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli Dzieł jest uszkodzone należy spisać protokół i podpisać go przez Kupującego oraz doręczyciela.
 2. Reklamacje dotyczące Dzieła można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: n@galerianastroje.com, bądź listownie na adres Galerii „Nastroje”.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące informacje:

(a) oznaczenie składającego reklamację;

(b) adres poczty elektronicznej albo adresu, na który powinna zostać przesłana odpowiedź;

(c) opis przyczyn reklamacji.

 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

 • 17. [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a także ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 18. [Zmiana Regulaminu]
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Galerii internetowej
  w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji zawiadomienia,
  o którym mowa w ust. 2, na stronie internetowej www.galerianastroje.com.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, zamieszczając stosowną informację na stronie www.galerianastroje.com.
 3. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna poprzez zaprzestanie korzystania z Galerii internetowej.
 • 19. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator  zastrzega  sobie  prawo dowolnej  modyfikacji  usług, narzędzi  oraz sposobu działania  Galerii internetowej,  w  tym  do  usunięcia  wszelkich  zgromadzonych  informacji,  plików  i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Galerią internetową. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

 • 20. [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on Pinterest